DNK Ensemble

Seamus Cater – concertina, stem, objecten
Koen Nutters – contrabas, stem, objecten
Germaine Sijstermans – basklarinet, stem, objecten
Martijn Tellinga – sinustonen, stem, objecten